Gå direkt till textinnehållet

Levtrådar – Ett och hundra år med Sara Lidman

Saras liv speglat i brev, dagböcker, tal, kåserier, debattartiklar.

Drygt sex år tog det. Att ur Sara Lidmans personarkiv vid Umeå universitetsbibliotek söka fram 366 texter. Alla skrivna av Sara. De flesta otryckta. Nu insatta på årets alla dagar. Äldsta texten är ett brev som Sara, nio år, skrev 1933. Den sista en kalendernotering fyra månader före hennes död, 2004.

Om idén bakom boken, om Saras arkiv, projekttiden, förlaget, texterna och Sara själv samtalar Ulla Danielsson, Göran Larsson, Hans Marklund, Ulf Lundström m.fl. I trådarna håller Ellenor Lindgren, som var med och startade ”alltihopet”.

Fungerar teknik och hörsel inleder grävaren och redaktören Harald Larsen. Hur han fick en ”Lidmansk knäpp”. När han körde fast. Men tog nya tag efter Saras uppmuntrande tillrop: ”lev och skriv och var som du måste!” Din Sara

Programmakarna räknar med att det finns många frågor, synpunkter och rättelser i publiken. Därför den förlängda programtiden.

Programmet är ett boksläpp för Övre Norrland. Levtrådar utges på Ordfront förlag.

In Swedish.

Eng.
Sara Lidman’s life reflected in letters, diaries, speeches, series, debate articles. 

It took just over six years. To search for 366 texts from Sara Lidman’s personal archive at Umeå University Library. All written by Sara. Most of them never printed before. Now spread over all days of the year. The oldest text is a letter that nine-year-old Sara wrote in 1933. The last a calendar note four months before her death, in 2004. 

Ulla Danielsson, Göran Larsson, Hans Marklund, Ulf Lundström and others talk about the idea behind the book, about Sara’s archive, the project period, the publisher, the texts and Sara herself. In charge is Ellenor Lindgren, who helped to start ”everything”. 

If technology and hearing work, the digger and editor Harald Larsen begins. How he got a ”Lidmanian snap”. When he got stuck. But took a new tack after Sara’s encouraging call: ”live and write and be as you must!” Yours Sara

 The program makers expect that there will be many questions, opinions and corrections in the audience. Therefore the extended program time. The program is a book release for Upper Norrland. Life threads are published by Ordfront publishing house.

Onsdag 18 oktober kl 11.00-12.30

Medverkande:
Ulla Danielsson, Göran Larsson, Hans Marklund, Ulf Lundström, Harald Larsen och Ellenor Lindgren

Plats: Sara kulturhus, Scen 4
Längd: ca 90 min

Fri entré.

Arrangör: Sara Lidmansällskapet i samverkan med Skellefteå kommun/Stadsbiblioteket, Akademibokhandeln Skellefteå och Nordiskt Berättarcentrum

En del av Berättarfestivalen. 

    Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.