Gå direkt till textinnehållet

Visselblåsarfunktion

Västerbottensteatern har en visselblåsarfunktion dit du kan rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning. Visselblåsarärenden tas emot och utreds av en extern part.

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i Västerbottensteaterns organisation. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Västerbottensteatern.

Genom visselblåsarfunktionen kan en medarbetare eller annan person med ett till verksamheten så kallat arbetsrelaterat sammanhang rapportera om man misstänker att en chef i ledande ställning, nyckelperson eller förtroendevald inom Västerbottensteatern har begått allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Västerbottensteatern som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

Omfattning

Visselblåsarfunktionen kan användas vid allvarliga oegentligheter som t.ex. muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Vid denna typ av ärenden ska i stället kontakt tas med närmste chef, överordnad chef, direkt till HR eller facklig företrädare. Den som är utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier eller repressalier ska skyndsamt berätta det för chef eller någon annan som man har förtroende för som ex HR, facklig organisation, skyddsombud eller kollega.

Anmälan/Rapport

Den som anmäler ett visselblåsarärende är alltid anonym gentemot Västerbottensteatern, oavsett om anmälan gjorts anonymt eller inte.

Anmälningarna till visselblåsarfunktionen går till en extern revisionsbyrå, KPMG som gör en första bedömning. De anmälningar som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen och som gäller misstanke om allvarliga oegentligheter utreds därefter av den externa revisonbyrån. När utredningen är färdig skickas rapport till kontaktpersoner på Västerbottensteatern för vidare hantering.

Den externa utredningen ska syfta till att:

  • Utreda närmare vad tipset gäller
  • Värdera tipsets karaktär och allvarlighetsgrad
  • Utreda om tipset är skäligt grundat och om behov finns av omedelbara åtgärder
  • Klargöra vilka ytterligare utredningar som kan/bör genomföras
  • Utgöra en grund för en bedömning och rekommendation om hur ärendet bör hanteras
  • Västerbottensteatern ska bistå revisionsbyrån med relevant material och underlag till utredningen. Om bedömning görs att det finns misstanke om brott ska polisanmälan göras.

De utredningar som skickats till Västerbottensteatern är allmänna handlingar som kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning.

Gör en anmälan
För att göra en digital anmälan, använd länken ovan eller ange följande adress i webbläsaren: https://wbreport.amo.kpmg.se/5562145184

Det går också att ringa KPMGs visselblåsarfunktion på telefonnummer 0771-401668.

 

Kontaktpersoner på Västerbottensteatern

Arbetsgivaren utser personer som har behörighet att ta emot rapporter från den externa revisionsbyrån. Kontaktpersoner för återrapporteringen på Västerbottenteatern är VD alternativt Styrelseordförande.

 

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.